Termal Welding Yöntemi

Termal Welding Yöntemi
Termal Welding Yöntemi

Bademcik Ameliyatlarında Uygulanan Kanamasız Ağrısız Yöntem TERMAL WELDING  hakkında Op.Dr. Volkan Kahya’nın meslektaşları ile birlikte yaptığı çalışması

Sık sık bademcik enfeksiyonu geçirmek, yutma güçlüğü, şiddetli ağız kokusu, horlama, ağzı açık uyuma gibi sorunlar nedeniyle kulak burun boğaz hekimleri bademcik ameliyatını önermektedir. Bu ameliyatlar çeşitli yöntemlerle yapılmaktadır. Bu yöntemler  thermal welding,laser, bipolar, soğuk bıçakla klasik bademcik ameliyatıdır.  Thermal Welding uygulanan yöntemler içerisinde en kanamasız, en ağrısız, en kısa sürede olan ve en çabuk şekilde eve dönüş sağlayan yöntemdir.
Meslektaşlarımla birlikte yaptığım çalışmayı bilgilendirme amaçlı sizlerle paylaşmak istedim.

Kaynak: Tonsillektomide Soğuk Diseksiyon ve Termal Welding Yönteminin Karşılaştırılması.
Ayşenur Meriç Teker, Yasemin Korkut, Ömer Aşkıner, Volkan Kahya, Orhan Gedikli

Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. KBB Kliniği

Giriş

Bu çalışmada termal welding ile soğuk diseksiyon tekniği karşılaştırılarak avantajları ve dezavantajlarını değerlendirmek amaçlandı.Tonsilleklomi Kulak Burun Boğaz pratiğinde en çok uygulanan cerrahi işlemdir. Tonsillektomi komplikasyonlarından kaçınabilmek için günümüze kadar çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Giyotin, soğuk diseksiyon, elektrokoter, koblatör, laser ve harmonic scalper bunlardan birkaçıdır. (1).Ülkemizde bugün en yaygın olarak kullanılan soğuk diseksiyon tekniğidir. Son dönemlerde kullanıma giren bir diğer tonsillektomi tekniği ise termal welding yöntemidir.

MATERYAL-METOD

Çalışmaya kliniğimize başvuran anamnez ve muayene ile kronik tonsillit veya obstrüktif sleep apne tanısı konan 21 hasta dahil edildi. Son 15 gün içinde aspirin kullanan, peritonsiller abse hikayesi olan, akut tonsilllt geçiren, kanama diatezi olan, kardiak ve hepatik problemi olan hastalar alınmadı.

Tüm hastalar genel anestezi altında opere edildi. Hastaların sol tonsilleri soğuk diseksiyon, sağ tonsilleri ise termal welding yöntemiyle alındı. Sağ tonsil üst kutuptan Allis forsepsi ile tutuldu ve mediale doğru çekildi. Termal welding probu ile üst kutuptan, ön plikanın serbest kenarının hemen arkasından önce koagüle edilip sonra kesilerek tonsil kapsülü bulundu ve probla önce koagüle edilip daha sonra kesilerek alt kutba kadar gelindi ve yine prop yardımıyla tonsıl çıkarıldı (Resim). Sol tonsil ise yine Allis forsepsi ile tutulup üst kutuptan insizyonla girildi ve diseksiyonla alt kutba kadar kapsülünden sıyrıldı, ansla çıkarıldı. Kanama görülen yerler bağlama atılarak ligatüre edildi.

Her hastanın sağ ve sol tonsili için ayrı ayrı intraoperatif kanama durumu, atılan bağlama sayısı, operasyon zamanı (kronometreyle), postoperatif ağrı, tonsil lojunun iyileşme hızı değerlendirilerek kaydedildi. Hastalar operasyondan bir gün sonra ampisilin ve parasetamol verilerek taburcu edildi. Hastaların operasyon sonrası 1. gün, 7. gün, 21. gün kontrolleri yapıldı. Post-op kanama şikayetiyle gelen hastalar kaydedildi.

BULGULAR:

Çalışmaya alınan hastaların 6’sı (%28,6) kadın, 15’1 (%71.4) erkek idi. Yaşları 3 ile 36 arasında ortalama yaş 12,3 idi.

Operasyon zamanı termal welding yapılan taraf için 3-6 dk arasında ortalama 3,9dk , soğuk diseksiyon yapılan taraf için 7-12 dk arasında ortalama 9,6 dk idi.

Intraoperatif kanama bağlama atılarak durduruldu. Termal welding yapılan sağ tarafta hiç kanamaya rastlanmadı. Diseksiyon yapılan sol tarafa ise 1-3 arası bağlama atıldı.

Postoperatif ağrı hastanın ağrıyı hangi tarafta daha fazla hissettiği sorgulanarak değerlendirildi. Hastaların 3’ünün termal welding yapılan tarafta, 10 ‘unun ise diseksiyon yapılan sol tarafta ağrı hissettikleri kaydedildi. 8 hastanın ise yaşları küçük olduğundan dolayı ağrıyı lokalize edemedikleri belirlendi.

Hastaların birinde postoperatif 5. günde diseksiyon yapılan sol tarafta kanama görüldü. Hasta hospitalize edilip konservatif yöntemlerle kanama durduruldu.(Grafik)
Resim 1                                                     Resim 2

TARTIŞMA:

Tonsillektomide kanama ve post-op ağrı iki önemli problemdir. Tonsillektomi ne kadar hızlı, kansız ve ağrısız olursa morbidite ve mortalite o kadar azalmaktadır. Kanama özellikle çocuklarda hayatı tehdit edebilmektedir. Ağrı ise hem tonsillojunda hareketsizliğe bağlı infeksiyon ve kanama hemde oral alımın gecikmesine bağlı geç iyileşmeye sebep olmaktadır. Tonsillektomi için son zamanlarda geliştirilen laser, koblatör, ultrasonic harmonic scalper ve termal welding tekniklerinin avantajları ve dezavantajarı çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir. Ishlah ve ark.(2) laser ile soğuk diseksiyon tekniğini karşılaştırdıkları çalışmada laserin intraoperatif kanamayı azalttığı ve operasyon zamanını kısalttığı fakat post-op ağrı ve post-op kanamada soğuk diseksiyona göre avantajı olmadığını bildirmişlerdir.
Stephen ve ark. (3) tonsillektomıde ultrasonic sealper, koblatör ve elektrokoteri karşılaştırdıkları çalışmada ağrının en az koblatör tekniğinde görüldüğünü saptamışlardır. Karatzias ve ark. (4) 50 hasta üzerinde Termal Weldingle yaptıkları çalışmada intra-op yada post-op herhangi bir kanamaya rastlamadıklarını ve normal beslenmeye başlama zamanını 8,7. gün olarak tespit etmişlerdir.

Çalışmamızda Termal Welding probunun önce koagüle edip sonra kesmesine bağlı olarak intra-op kanama hiç görülmediği ve buna bağlı olarak bağlama konulmasına gerek kalmadığı ve operasyon süresinin kısaldığı tespit edildi. Post-op ağrının ise soğuk diseksiyon yöntemine göre oldukça az olduğu görüldü. Bu yöntemin dezavantajının ise; atrofık yada Ost polü gömülü tonsillerde termal welding probu ile loju bulmanın zor olduğu ve bu durumlarda diseksiyon yöntemiyle loju bulmanın gerekli olduğu görüldü.

Sonuç olarak tonsillektomide Termal Welding’in güvenli, kolay uygulanabilir ve gittikçe yaygınlaşabilecek bir teknik olduğu kanaatine varıldı.

KAYNAKLAR:

1.Younis RT, lazar RH: History and current practice of tonsillectomy. larynscope 2002; 112 (100): 3-5.

2.1shlah LW, Fahmi AM, Srinovianli N. laser versus dissection technique oftonsillectomy. Med J Malaysia 2005 Mar;60(1):76-80. 3. Parsons SP, Cordes SR, Com er B. Comparison ol posttonsillectomy pain using the ultrasonic sealpel, coblator, and electroeautery. Otolarynlogy- Head and Neck Surgery 2006; 134: 106-13.

4. Karatzias GT, Lachanas VA, Papouliakos SM, Sandris VG. Tonsillectomy using the thermal welding system. ORL

2005;67 (4 ):225-9.

Aşağıdaki videolarda Op. Dr. Volkan Kahya, “Bademcik Sorunları” konusuyla ilgili bilgiler veriyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here